Kreiranje I Strategija Cijena

Pages: 14 (3467 words) Published: July 8, 2010
Visoka škola
Koledž za informatiku i menadžment
Janjoš-Prijodor

student:Samir Mehadžić

KREIRANJE STRATEGIJA I PROGRAMA CIJENA

seminarski rad iz predmeta marketing

mentor: mr. Helena Lajšić

Prijedor,decembar 2009.

1. UVOD

Cijena pojam koji svakodnevno upotrebljavamo u svom govoru. Naše male i velike životne odluke, najčešće zavise o njenoj visini. Literatura navodi brojne definicije cijene. Ipak najčešća definicija cijene i ujedno definicija prema Ekonomskom leksikonu jest novčani izraz vrijednosti za proizvod ili uslugu, a formira se uzajamnim djelovanjem faktora koji utiču na potražnju i ponudu na nekom tržištu. Cijena je najdinamičnija od svih marketinških varijabli jer je najpodložnija vanjskim uticajima, kao što su pritisci od strane konkurencije, ekonomska kretanja i fluktuacije u potražnji. Neki je naučnici, pored kvalitete proizvoda, smatraju ključnom strateškom varijablom u okviru marketinške nauke.

U ovom seminarskom radu obradit ću pojam cijene ponajprije u vidu metoda njenog određivanja, a također i prilagođavanja, sa osvrtom i na određivanje cijene u međunarodnom marketingu i karakteristikama u tom segmentu.

2. POJAM CIJENE

Prema McCarthyju, marketing se sastoji od četiri podjednako važna elementa, nazvana 4P: - proizvod
- promocija
- prodaja/distribucija
- cijena
Prva tri elementa – proizvod, promocija, prodaja/distribucija – predstavljaju pokušaj preduzeća da kreira vrijednost za potrošača. Ujedno, ova tri elementa preduzeću predstavljaju trošak. Posljednji element – cijena - jedinstven je u odnosu na proizvod, njegovu promociju, prodaju i distribuciju, i to u smislu da za preduzeće cijena ne predstavlja trošak već izvor prihoda. Drugim riječima, za razliku od ostalih elemenata marketing miksa, cijena je ta koja izravno generira prihod. Literatura navodi brojne definicije cijene. Američko udruženja za marketing (AMA – American Marketing Association) cijenu definira kao: odnos kojim se pokazuje koja je to količina novca/proizvoda/usluge koju je potrebno utrošiti kako bi se zauzvrat primila određena količina proizvoda ili usluge. Slično ovome, Monroe (2003.) cijenu definira kao: odnos koji pokazuje količinu novca ili proizvoda ili usluge koju prima prodavač i količine proizvoda ili usluge koju prima potrošač. Doduše, ponekad će i cijena preduzeću predstavljati trošak, npr. ako je cijena proizvodu određena ispod razine troškova. Cjenovna politika može tolerirati tek kratkoročni gubitak ako joj je krajnji cilj prevladavanje ili omogućavanje opstanka preduzeća na konkretnom tržištu. Takve situacije trebaju biti kratkoga vijeka jer opstanak preduzeća na tržištu uz primjenu cijena ispod razine troškova može biti doveden u pitanje. Cijena se najčešće definira kao:

-novčani izraz vrijednosti za proizvod ili uslugu, a formira se uzajamnim djelovanjem faktora koji utiču na potražnju i ponudu na nekom tržištu.(Ekonomski leksikon, 1995.) -količina novca, proizvoda ili usluga koja se mora razmijeniti za vlasništvo ili korištenje proizvoda. (Churchill, Jr. & Peter, 1994.) -količina novca (ili količina ostalih proizvoda ili usluga) koja je plaćena i primljena za jedinicu proizvoda ili usluge. (McConnell & Brue, 1996.) - količina (najčešće novca), po kojoj se nešto prodaje ili nudi, pri čemu se cijena ne određuje samo proizvodima i uslugama već i novcu. Istraživanja su pokazala da je cijena složeni stimulans odnosno da se na cijenu gleda i iz psihološke perspektive potrošača, pa visina cijene potrošaču ne signalizira samo ekonomski gubitak na koji mora biti spreman prilikom kupovine, već mu ista ta cijena može signalizirati razinu kvalitete promatranog proizvoda/usluge. Drugim riječima, cijenu potrošači mogu shvatiti i kao informaciju o kvaliteti proizvoda. Ako se cijena promatra samo kao svota novca kojega se potrošač mora odreći u zamjenu za nešto od vrijednosti, viša će cijena imati negativan uticaj na vjerovatnost kupovine.

3. ODREĐIVANJE CIJENE

Kako odrediti...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • It Is I Essay
  • i posted this because i was forced to Research Paper
  • Speech I Informative Speech Essay
  • The Causes of World War I Essay
  • Essay about nitration of Methyl I Benzonate
  • Assignment 4 Physics I Essay
  • Why i hate the giants Essay
  • i dont know Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free